ОД ЗЕМЉЕ ДО НЕБА (апостолски подвизи светог Инокентија Аљаског) ОД ЗЕМЉЕ ДО НЕБА (апостолски подвизи светог Инокентија Аљаског) ОД ЗЕМЉЕ ДО НЕБА (апостолски подвизи светог Инокентија Аљаског)
Цијена Бесплатно
Стање: Нема на стању

Нема на залихама

  БЕ­СЕ­ДА  о. Се­ва­сти­ја­на Да­бо­ви­ћа одр­жа­на у при­су­ству пре­о­све­ће­ног Ни­ко­ла­ја, епи­ско­па Пра­во­слав­не Цр­кве у Аља­сци и Сје­ди­ње­ним др­жа­ва­ма, и пред чла­но­ви­ма и при­ја­те­љи­ма исте, за­јед­но са па­ро­хиј­ском шко­лом Св. Сер­ги­ја на про­сла­ви у част сто­те го­ди­шњи­це ро­ђе­ња ИНО­КЕН­ТИ­ЈА, пр­вог епи­ско­па Пра­во­слав­не Цр­кве у Аме­ри­ци Сан Фран­ци­ско, Ка­ли­фор­ни­ја.

  1797.  26. ав­густ/7. сеп­тем­бар  1897.

  ПРЕ­О­СВЕ­ЋЕ­НИ ВЛА­ДИ­КО и нај­по­што­ва­ни­ји оче у Бо­гу! Дра­ги при­ја­те­љи! Дра­га де­цо!

  Сто­је­ћи ме­ђу овим ску­пом, ја за­ми­шљам дру­го дру­штво, ве­ће од ово­га, ко­је ис­пу­ња­ва про­стра­не ход­ни­ке јед­ног ве­ли­чан­стве­ни­јег зда­ња у пр­вој пре­сто­ни­ци Ру­ског цар­ства – Мај­чи­ци Мо­скви. Мо­ја ма­шта иде још да­ље, и ви­дим дру­гу ма­су озбиљ­них гра­ђа­на, за­јед­но са на­шим бо­го­сло­ви­ма и мо­ли­тве­ним хри­шћа­ни­ма, у да­ле­ком Си­би­ру, гра­ду Ир­кут­ску. Чи­ни ми се да их чу­јем ка­ко из­го­ва­ра­ју име оно­га ко­га су до­шли да че­ству­ју, Ино­кен­ти­ја. Мо­је це­ло би­ће треп­ти са по­што­ва­њем на сам звук тог име­на. Ср­це ми је ис­пу­ње­но ве­се­љем ка­да по­ми­слим на чи­сту ра­дост и оправ­да­ни по­нос се­ља­ка у се­лу Ан­гин­ское, Ир­кут­ска област – род­ном ме­сту ви­со­ко­пре­о­све­ће­ног ми­тро­по­ли­та Ино­кен­ти­ја. Па ипак сво то мно­штво и те­ри­то­ри­јал­на раз­да­љи­на су са­мо део про­сла­ве овог ве­ли­ког до­га­ђа­ја. По­гле­дај­те, кам­чат­ска пле­ме­на са ро­дом Ја­кон­та пе­ва­ју о ње­му, док Але­у­ти и аља­ски Ин­ди­јан­ци бла­го­дар­но по­ми­њу сво­га учи­те­ља на да­на­шњи дан – сто­го­ди­шњи­цу ње­го­вог ро­ђе­ња. Док ве­ли­ко Пра­во­слав­но ми­си­о­нар­ско дру­штво Ру­си­је, ко­је да­нас по­др­жа­ва на­шу успе­шну Цр­кву у Ја­па­ну и дру­гим де­ло­ви­ма све­та, че­ству­је све­ште­ну успо­ме­ну на свог устро­ји­те­ља, и ми – бла­го­си­ља­мо овај сто­ти ро­ђен­дан на­шег пр­вог епи­ско­па у Аме­ри­ци – истог Ино­кен­ти­ја, Ми­тро­по­ли­та Мо­сков­ског.

  Ве­ли­ки ми­си­о­нар, ко­ји је оти­шао из овог ви­дљи­вог све­та пре осам­на­ест го­ди­на, и чи­ји оста­ци по­чи­ва­ју у Све­том Тројц­ко-Сер­ги­је­вом ма­на­сти­ру, још увек жи­ви у ср­ци­ма пу­ним љу­ба­ви раз­ли­чи­тих на­ро­да ко­је је он ду­хов­но ру­ко­во­дио. Раз­у­мем и осе­ћам да имам по­себ­ну по­вла­сти­цу ве­че­рас, на ко­јој нај­у­срд­ни­је и нај­смер­ни­је бла­го­да­рим на­шем ми­ло­сти­вом епи­ско­пу и нај­ча­сни­јем оцу у Бо­гу. Ду­бо­ко осе­ћа­ју­ћи љу­бав на­ших ар­хи­па­сти­ра, осме­лио сам се и од­ва­жио да ис­тра­жим не­ви­дљи­во, ви­де­ћи ду­хов­не очи на­шег пр­вог тру­до­љу­би­вог ми­си­о­на­ра, ко­је си­ја­ју бла­гим све­тлом на овај скуп, одо­бра­ва­ју­ћи сла­бе ре­чи ва­шег си­на, ва­шег бра­та и па­сти­ра – јед­ног од пр­во­ро­ђе­них у мла­дој пра­во­слав­ној аме­рич­кој Цр­кви.

  Јо­ван Ве­ни­ја­ми­нов је ва­и­сти­ну био ве­ли­ки чо­век! Као је­дан од пр­вих све­ште­ни­ка у Аља­сци, тру­дио се пет­на­ест ду­гих го­ди­на у не­ко­ли­ко де­ло­ва те про­стра­не обла­сти, на­чи­нив­ши свој дом нај­пре у Уна­ла­ски а по­том у Сит­ки. Але­ут­ска ба­ја­дар­ка, или ма­ли ка­ну на­пра­вљен од ки­то­ве ко­же, био је је­ди­но сред­ство ко­је је имао за сво­ја пу­то­ва­ња на ду­ге ста­зе тих пи­о­нир­ских да­на у Аља­сци. Че­сто се де­ша­ва­ло да је у тој под­лој, вла­жној кли­ми, је­ди­ну уте­ху на­ла­зио у зе­мља­ном чу­ну пре­кри­ве­ном ко­жа­ма. Не­ћу вас за­др­жа­ва­ти по­на­вља­њем; чу­ће­те и чи­та­ће­те о ње­го­вом жи­во­ту, и ви­де­ти ка­ко је Про­ми­слом Бо­жи­јим, ча­сни отац Јо­ван по­стао по­знат као Ино­кен­ти­је, и ка­ко се вра­тио у Аља­ску као та­мо­шњи пр­ви епи­скоп, а та­ко­ђе и као наш пр­ви аме­рич­ки епи­скоп!

  Има не­ко­ли­ко љу­ди у овом гра­ду ко­ји су га лич­но ви­де­ли и се­ћа­ју се мо­рал­них по­у­ка њи­хо­вог бла­гог па­сти­ра. Осим ста­ри­је бра­ти­је и се­ста­ра ме­ђу ва­ма, не­ки од по­ме­ну­тих љу­ди су та­ко­ђе оци у њи­хо­вим за­јед­ни­ца­ма. Наш при­сут­ни епи­скоп и во­ље­ни отац у Бо­гу је јед­ном био под ду­хов­ним вла­шћу нај­ча­сни­јег Ино­кен­ти­ја, и то је би­ло то­ком сту­дент­ског жи­во­та на Мо­сков­ској ака­де­ми­ји, ка­да је Ино­кен­ти­је био епи­скоп цр­кве Хри­сто­ве у тој обла­сти.

  Имам јак раз­лог да оста­нем при свом убе­ђе­њу да је ми­си­о­нар­ски све­ште­ник Јо­ван Ве­ни­ја­ми­нов при­стао и на на­шој ов­да­шњој оба­ли; и, ка­ко во­лим да раз­ми­шљам о то­ме – да је по­да­рио Бо­жи­ји бла­го­слов на­шој ле­пој Ка­ли­фор­ни­ји. Би­ло је то у је­сен 1838. го­ди­не ка­да је овај бо­го­бо­ја­жљи­ви не­и­мар на­пу­стио Сит­ку је­дре­ња­ком да би це­лом ду­жи­ном пло­вио по ве­ли­ком Па­ци­фи­ку и об­и­шао око Рта Хорн ка Евро­пи и Санкт Пе­тер­бур­гу. У то вре­ме је вла­да Аља­ске, сле­де­ћи му­дре са­ве­те Ба­ра­но­фа, (још јед­ног ве­ли­ка­на), до­би­ла и др­жа­ла зе­мљу у Ка­ли­фор­ни­ји, где је има­ла на­пред­ну ко­ло­ни­ју у де­лу ко­ји је са­да по­знат као округ Со­но­ма. Ба­ра­ноф је до­бро знао ко­ли­ка је вред­ност Аља­ске, но Ка­ли­фор­ни­ја му је, са ње­ним мно­гим из­во­ри­ма и ве­ли­чан­тве­ном оба­лом, би­ла по­треб­на као сто­ва­ри­ште за жи­то за Ве­ли­ки Се­вер. Ла­ђе ко­је су пло­ви­ле око све­та до­ла­зе­ћи са Се­ве­ра, сва­ка­ко су мо­ра­ле да при­ста­ну у во­да­ма Ка­ли­фор­ни­је, да би се снаб­де­ле и из­вр­ши­ле ко­нач­не при­пре­ме пре не­го што ис­пло­ве око Рта за ста­ри свет. И та­ко је би­ло мо­гу­ће да наш дра­ги ми­си­о­нар при­не­се Бо­жан­стве­ну Ли­тур­ги­ју у ка­пе­ли у Форт Ро­су, и да кр­сти Ин­ди­јан­це у Ру­ској ре­ци. Ни не по­ку­ша­вам да по­ми­слим о то­ме да је наш апо­стол ишао по пе­ску – та­мо где је наш ве­ли­чан­стве­ни град Сан Фран­ци­ско са­гра­ђен. Ра­ди прав­де пре­ма успо­ме­ни, са­мо пи­там: зар не по­сто­ји исто­ри­ја ве­за­на за Ру­ско бр­до у С. Ф.?

  Из­у­зе­тан бе­ше тај ру­ски све­ште­ник из Си­би­ра. Био је ме­ха­ни­чар, на­ви­га­тор, учи­тељ, ад­ми­ни­стра­тор, про­по­вед­ник Је­ван­ђе­ља. Јад­но си­ро­че пре­мла­до да за­ра­ди за соп­стве­ни хлеб за­ви­си од ми­ло­сти­ње си­ро­ма­шних ро­ђа­ка, ко­ји­ма је би­ло стра­но ка­ко он оп­ста­је. Из ма­ле ва­ро­ши­це он на­ла­зи пут до гра­да Ир­кут­ска, где по­ста­је па­стир, во­љен од свог вер­ног на­ро­да. По­том од­ла­зи, као што је ми­слио, да се пре­да свом сво­јом сна­гом и зна­њем, јед­но­став­ним Але­у­ти­ма, ко­ји су се­де­ли у та­ми на да­ле­ким остр­ви­маОке­а­на. Упра­во је он, ка­сни­је се­де­ћи на са­бо­ру Нај­све­ти­јег вла­да­ју­ћег Си­но­да, онај ко­ји је пред­ло­жио да пра­во­слав­ни епи­скоп у Аме­ри­ци пре­не­се сво­је се­ди­ште из Сит­ке у Сан Фран­ци­ско.

  Бог је иза­брао Јо­ва­на Ве­ни­ја­ми­но­ва, си­ро­ма­шног све­ште­ни­ка са обич­ним обра­зо­ва­њем, да по­не­се све­тлост пра­во­слав­ног Хри­шћан­ства са ис­то­ка на за­пад, из Ази­је у Аме­ри­ку! И ве­ли­ка Ру­ска Цр­ква се бла­го­род­но до­ка­за­ла до­стој­на апо­стол­ске си­ле: пра­вед­но де­ле­ћи Реч Исти­не, нај­де­таљ­ни­је оба­вља­ју­ћи де­ло. Она вер­но чу­ва апо­стол­ску во­љу, као што је из­ра­же­но у овим ре­чи­ма: пре­зви­те­ри ко­ји су до­бре ста­ре­ши­не до­стој­ни су дво­стру­ке ча­сти, осо­би­то они ко­ји се тру­де у про­по­ве­да­њу и уче­њу – те уз­во­ди Сво­га ми­си­о­на­ра на ви­со­ки по­ло­жај. У но­вом зва­њу ар­хи­па­сти­ра нај­по­што­ва­ни­ји Ино­кен­ти­је по­ред Аља­ске Цр­кве, устро­ја­ва још две епар­хи­је у ис­точ­ном Си­би­ру. Стал­но је пло­вио пре­ко оке­а­на, или се во­зио са­о­ни­ца­ма у ко­је су би­ли упрег­ну­ти ир­ва­си и пси пре­ко те­ри­то­ри­је ко­ја се про­те­за­ла хи­ља­да­ма ки­ло­ме­та­ра да­ле­ко, сву­да кр­шта­ва­ју­ћи до­мо­ро­це, ко­је је упо­знао са ко­ри­шће­њем сло­ва, и пре­вео Је­ван­ђе­ље на њи­хо­ве ма­тер­ње је­зи­ке.

  Би­ла је и још увек је на­ви­ка не­ких осо­ба, ко­је се не­при­ја­тељ­ски од­но­се пре­ма Пра­во­слав­ној Цр­кви, да го­во­ре о њој као о мр­твој цр­кви. Та­ква др­ска оп­ту­жба би се мо­гла из­ре­ћи из три раз­ло­га, и то су: та­кве осо­бе су или од­луч­не по од­ре­ђе­ном по­ли­тич­ком прав­цу, без по­што­ва­ња пре­ма исти­ни; или, ни­су на­кло­ње­не до­бром ми­шље­њу пре­ма Ис­точ­ним Хри­шћа­ни­ма, ко­је би би­ло не­у­год­но при­зна­ти за са­бра­ћу док они кроз дру­штве­не ве­зе ужи­ва­ју у лич­ној удоб­но­сти; а ако ни­је ни то, он­да због ла­ко­ми­сле­но­сти и пот­пу­ног не­зна­ња о чи­ње­ни­ца­ма из оп­ште исто­ри­је. И у мо­дер­но вре­ме као у про­шло­сти, Ру­ска цр­ква је до­ка­за­ла ви­ше не­го јед­ним при­ме­ром да је она жи­ва ми­си­о­нар­ским ду­хом. Мо­же­мо ли да осу­ди­мо сло­вен­ску пра­во­слав­ну Цр­кву у зе­мља­ма Бал­ка­на и у Аустри­ји, бу­ду­ћи да се она бо­ри за свој оп­ста­нак про­тив агре­сив­них упа­да на соп­стве­ној зе­мљи од стра­не бра­ће из „Ису­со­вог дру­штва“? Ве­ли­ки при­лив аме­рич­ких сек­та­шких про­по­вед­ни­ка у Ара­ли­ји и Па­ле­сти­ни ни­је раз­лог на осно­ву ко­га би ма ко имао оправ­да­ње да ка­же да је Хри­сто­ва Цр­ква у тим кра­је­ви­ма мр­тва! Зар ни­је Грч­ка Цр­ква по­ка­за­ла сво­јим де­ли­ма не­по­ко­ле­бљи­вост сво­је ве­ре?

  Но, на­ша на­ме­ра ни­је да пре­да­је­мо исто­ри­ју, ни­ти смо ми ов­де из пу­ке ра­до­зна­ло­сти. По­гле­дај­мо ко­ја је на­ша ду­жност у ово­ме ча­су. Оку­пи­ли смо се да по­ка­же­мо бла­го­дар­ност свом до­бро­чи­ни­те­љу, и на до­сто­јан на­чин по­шту­је­мо успо­ме­ну на на­шег дра­гог ар­хи­па­сти­ра Ми­тро­по­ли­та Ино­кен­ти­ја. Се­ћа­ју­ћи се оно­га ко­ји је имао власт над на­ма – Хри­шћа­ни­ма ње­го­ве епар­хи­је,  се­ћа­ју­ћи се оно­га ко­ји нам је го­во­рио Реч Бо­жи­ју, по­ми­сли­мо са­да на Бо­жан­ску за­по­вест о ње­го­вој кон­чи­ни, да би смо бо­ље мо­гли сле­ди­ти при­мер сил­не ве­ре, ко­ју нам је да­вао то­ком це­лог свог жи­во­та. Прем­да ве­о­ма слаб по­след­њих да­на жи­во­та због ста­ро­сти и бо­ле­сти, наш пре­по­доб­ни вла­ди­ка је остао би­стро­у­ман све до кра­ја, и за­и­ста је ње­гов зе­маљ­ски пут до­стој­но овен­чан сјај­ним хри­шћан­ским кра­јем. Ре­ци­те им, ка­зао је пре не­го што је уснуо, да не го­во­ре по­смрт­не го­во­ре на мо­јој са­хра­ни, они су пу­ни по­хва­ла. Не­ка ра­ди­је одр­же про­по­вед, да бу­де на по­у­ку и ево о че­му: Го­спод утвр­ђу­је ко­ра­ке сва­ког чо­ве­ка.

  Је­ро­мо­нах Се­ва­сти­јан

  Сан Фран­ци­ско, 16./28. ав­густ 1897. год.

   Ру­ско-Аме­рич­ки пра­во­слав­ни бла­го­ве­сник,

   бр. 2. 15./27. сеп­тем­бар 1897. стр. 42-45.

  Рецензије

  Још увијек нема рецензија

  НЕМА РЕЦЕНЗИЈА будите први који ће оставити рецензију за “ОД ЗЕМЉЕ ДО НЕБА (апостолски подвизи светог Инокентија Аљаског)”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

Слични производи