КАКО СУ МАЛИ ЗА ХРИСТА ПАЛИ КАКО СУ МАЛИ ЗА ХРИСТА ПАЛИ КАКО СУ МАЛИ ЗА ХРИСТА ПАЛИ
Цијена Бесплатно
Стање: Нема на стању

Нема на залихама

  „Док Хри­стос не по­ста­не ду­ши све, али све, што уоп­ште има не­ку не­про­ла­зну и не­про­мен­љи­ву вред­ност, до­тле чо­век не мо­же по­ћи на му­ке за Хри­ста“ пи­ше бо­го­му­дри вла­ди­ка Ни­ко­лај. Та­ко је Све­та Ма­ри­на, пет­на­е­сто­го­ди­шња де­вој­чи­ца мо­гла по­ћи на му­ке за Хри­ста. Та­ко тро­го­ди­шње де­тен­це Ки­рик пре сво­је мај­ке, Ју­ли­те, та­ко… хи­ља­де и хи­ља­де зна­них и не­зна­них му­че­ни­ка ко­ји су у кр­ви сво­јој и дав­ши сво­је жи­во­те стра­да­ли за ве­ру Го­спо­дњу. Јер је њи­ма Хри­стос био све, баш све. Ду­хов­на љу­бав је та­ко сил­на, да она ни­кад не усту­па ни­че­му, већ увек вла­да ду­шом љу­бе­ћег, и не до­пу­шта да је по­бе­де ни­ка­кве не­во­ље, ни­ка­кве му­ке, пи­ше Ава Ју­стин Ће­лиј­ски. А Све­ти вла­ди­ка Ни­ко­лај пи­ше: Це­ло Је­ван­ђе­ље учи, да тре­ба оста­ви­ти ма­ње ра­ди ве­ћег, про­ла­зно ра­ди не­про­ла­зног, го­ре ра­ди бо­љег, јев­ти­ни­је ра­ди дра­го­це­ни­јег. Кад не би Је­ван­ђе­ље обе­ћа­ва­ло ве­ће вред­но­сти, ко би он­да оста­вио ма­ње? Кад не би от­кри­ва­ло сјај дра­го­це­ни­јих бла­га, ко би на­пу­стио бла­га јев­ти­ни­ја? Ко би оста­вио мед и мле­ко, ако ни­је на­шао не­што сла­ђе? Ко би оста­вио оца и мај­ку, ако ни­је на­шао не­ког срод­ни­јег? Ко би на­пу­стио де­цу и при­ја­те­ље, ако ни­је по­знао не­ког ми­ли­јег? Ко би дра­го­вољ­но пре­дао овај жи­вот му­че­њу и смр­ти, ако ни­је на­зрео жи­вот бе­смрт­ни? Го­спод Хри­стос је сла­ђи од ме­да и мле­ка; бли­жи нам срод­ник од на­шег оца и мај­ке; ми­ли­ји од де­це и при­ја­те­ља; дра­го­це­ни­ји од свих бла­га ви­дљи­вих, ску­пљи од овог жи­во­та, јер да­ру­је жи­вот бе­срмт­ни. Све је у све­ту го­ре од Ње­га, и ма­ње, и гор­че, и сла­би­је, и јев­ти­ни­је и про­ла­зни­је од Ње­га. Ко Ње­га при­ми, то­ме је ла­ко све оста­ви­ти, све, за­то што је при­мио нај­бо­ље и нај­бо­љег.”

  Ево ка­ко пра­ва хри­шћан­ка спре­ма сво­га си­на за пра­ви жи­вот: на са­мр­ти бла­же­на Ефро­си­ни­ја го­во­ра­ше сво­ме си­ну Кли­мен­ту Ан­кир­ском: „Учи­ни ми част, о си­не мој, и му­же­стве­но ста­ни за Хри­ста, и ис­по­ве­ди Га креп­ко и не­по­ко­ле­бљи­во! Ја се на­дам, о ср­це мо­је, да ће на те­би ско­ро про­цве­та­ти ве­нац му­че­ни­штва, и у част мо­ју и за спа­се­ње мно­гих… Не бој се ни прет­њи, ни ма­ча, ни ра­на, ни ог­ња. Ни­шта да те не одво­ји од Хри­ста, но гле­дај к не­бу, и оту­да оче­куј ве­ли­ку и веч­ну и бо­га­ту на­гра­ду од Бо­га. Бој се Бож­јег ве­ли­чан­ства, стра­ши се Ње­го­вог Су­да, тре­пе­ри од Ње­го­вог све­ви­де­ћег ока, јер они ко­ји се Ње­га од­рек­ну, при­ми­ће огањ не­у­га­си­ви и цр­ва не­у­сип­ног. Ово не­ка ми бу­де на­гра­да од те­бе, си­не мој слат­ки, за му­ке мо­је по­ро­ђај­не и тру­до­ве око вас­пи­та­ња тво­га – да се на­зо­вем ма­ти му­че­ни­ко­ва… Крв, при­мље­ну од ме­не, не ште­ди но про­ли, да од то­га и ја при­мим по­част. По­дај те­ло на му­ке, да се од то­га и ја за­ра­ду­јем пред Го­спо­дом на­шим, као да сам и са­ма за Ње­га по­стра­да­ла.“

  Чи­та­ју­ћи Жи­ти­ја Све­тих, по­себ­но де­це му­че­ни­ка и ми да­на­шњи хри­шћа­ни на­па­јај­мо се љу­ба­вљу и рев­но­шћу ка Го­спо­ду на­шем. И вас­пи­та­вај­мо де­цу на­шу да ни­шта пре­че од ове љу­ба­ви не­ма. Са­мо та­ко ће­мо их оспо­со­би­ти да “хо­да­ју зе­мљом, а ми­сле не­бом”. Са­мо та­ко ће­мо од њих на­чи­ни­ти “гра­ђа­не Цар­ства Не­бе­ског”.

  Рецензије

  Још увијек нема рецензија

  НЕМА РЕЦЕНЗИЈА будите први који ће оставити рецензију за “КАКО СУ МАЛИ ЗА ХРИСТА ПАЛИ”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

Слични производи